Evenimente

  Concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie vacante Inapoi  
26-03-2014 

Prim??ria comunei Dîngeni organizeaz?? concurs pentru ocuparea functiilor contractuale de executie  vacante de inspector de specialitate  , gradul I A , si inspector de Specialitate  , gradul III,in compartimentul proiecte din  aparatul de specialitate al primarului comunei Dingeni ,judetul Botosani  ,

      Concursul se organizeaz?? la sediul  Primariei  Comunei Dingeni , în data de 13  iunie  2014, ora 10.00, proba scris?? si în data de 16 iunie 2014, ora 10.00, interviul.

      Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile zile lucratoare  de la data afisarii anuntului  , la  sediul Primariei comunei Dingeni .

      Dosarul de înscriere la concurs trebuie s?? contin?? în mod obligatoriu documentele

prev??zute la art. 6 alin(1) din HG nr.286/2011 .

      Conditiile de participare la concurs aprobate prin  Dispozitia Primarului nr.139/2014 si bibliografia stabilit?? se afiseaz?? la sediul Primariei Comunei Dingeni  si pe site-ul  Primariei Comunei Dingeni www.primariadingeni.ro

      Relatii suplimentare se pot obtine la sediul  Primariei Comunei Dingeni  la nr. de telefon: 0231571104 .

Conditiile de participare sunt:

-studii superioare   de lunga durata , cu diplom?? de licenta ,

-cunostinte de operare calculator –nivel mediu .

 

PRIMAR,

ROTUNDU CATALIN GHEORGHE


BIBLIOGRAFIE

În vederea desf??Â?ur??rii concursului pentru ocuparea posturilor de inspector de specialitate  , gradul I A , si inspector de specialitate  , gradul III,in compartimentul proiecte din  aparatul de specialitate al primarului comunei Dingeni ,judetul Botosani  ,

 

1.Legea nr.215/2001, republicata – Legea administratiei publice locale ;

2.Hot??râre de Guvern nr 286/2011- pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilorgenerale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice;

3. ORDONANTA DE URGENTA Nr.66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor publice nationale aferente acestora;

4. LEGE 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general;

5.LEGE  544/2001 -  privind liberul acces la informatiile de interes public ;

6.ORDONANTA DE URGENTA nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de serviciilor

7. HOTARARE nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

 

    

PRIMAR,

ROTUNDU CATALIN GHEORGHE

 
 Informații complete gasiți accesând linkul de mai jos.