Coordonate Generale

 Fiind la intersec??ia drumurilor comerciale ce veneau dinspre partea muntoas?? spre Valea Prutului, zona comunei Dângeni a fost locuit?? neîntrerupt din cele mai vechi timpuri. De¬?i nu exist?? m??rturii documentare certe, ci doar descoperiri arheologice, se poate afirma c?? satele Dângeni ¬?i Iacobeni  dateaz?? din vremea lui ¬?tefan cel  Mare. De asemenea, se presupune c?? Satul Strahotin dateaz?? din anul 1401[1]. Dângeni este cu siguran???? un sat vechi, de¬?i cea dintâi men??iune  documentar??  este relativ târzie: ,,într-un sure?? din 1609 este men??ionat?? împ??r??eala mo¬?iilor  lui Dinga hatmanul, din care afl??m: ,,…iar in partea  Dingusei, fata lui Grigorie, s-au venit satul  Dîngeni,,[2] . Hatmanul  Dr??ghici Dinga  ¬?i rudele sale  st??pâni la Dolniceni, st??pâneau ¬?i mo¬?ia  pe care s-a întemeiat satul, care a luat nume de la cel al st??pânului  de aici, Dinga, la care s-a adaugat  sufixul ,,-eni,, cu valoare locativ??[3].

Nu se ¬?tie exact când s-a construit  prima biseric??, dar se poate afirma  c?? în anul 1772  exista biseric??  ¬?i preot.

La sfâr¬?itul secolului al XIX-lea ¬?i începutul secolului al XX-lea numele comunei s-a legat de cel al familiei Mavrocordat, aceasta de??inând întregile teritorii.

Cl??direa în care fiin??eaz?? ¬?i ast??zi Prim??ria Dângeni a fost construit?? în anul 1920 de c??tre boierul Mavrocordat, având în permanen???? destina??ie special?? pentru prim??rie iar singura repara??ie capital?? a fost realizat?? în anul 1989.

 

A¬?ezat?? în nord-estul jude??ului Boto¬?ani, comuna Dângeni se învecineaz?? la nord cu comunele H??ne¬?ti ¬?i Vl??sine¬?ti, la sud cu comunele Tru¬?e¬?ti ¬?i Gorb??ne¬?ti, la est cu comuna Dobârceni iar la vest cu comuna Ungureni.

Comuna Dângeni a fost înfiin??at?? în anul  1864, odat?? cu celelalte comune din zon??. În functie de legisla??ia privind organizarea administrativ-teritorial??, Dângeniul a apar??inut pe rând, raionului Tru¬?e¬?ti, apoi raionului S??veni pân?? în anul 1968, an în care prin  noua lege de organizare a apar??inut ¬?i apar??ine jude??ului Boto¬?ani.

Comuna Dângeni din jude??ul Boto¬?ani este format?? din satele: Dângeni, Hulub, Strahotin, Iacobeni ¬?i c??tunele Guleoaia, Buneni, Costeni ¬?i Sleaa. Centrul administrativ al comunei este în localitatea Dângeni, unde fiin??eaz?? prim??ria, dispensarul medical ¬?i veterinar, poli??ia, c??minul cultural, oficiul po¬?tal ¬?i celelalte institu??ii de interes general.