Concursuri

Anunt concurs promovare in grad profesional -FP
Anunt final-aici

Anunt interviu -aici

Anunt proba scrisa-aici

Anunt selectie dosare-aici

Anunt concurs muncitor -AICI

Anunt suspendare concurs  politisti locali - AICI 

Anunț concurs pentru două posturi de polițist local, clasa I, gradul profesional asistent - AICI
Dispozitie suspendare concurs politist local - AICI
Referitor la art. 27 din Legea nr. 55_2020 - suspendare organizare concursuri de angajare - AICI
Anunț concurs pentru două posturi de polițist local, clasa I, grad profesional asistent - AICI
Anunt concurs paznic - AICI
Anunt rezultate concurs sef serviciu - AICI
Anunt rezultate concurs post sofer - AICI
Anunt concurs pentru promovarea in grad profesional superior - AICI
Anunt concurs pentru un post contractual de Sef Serviciu Medico-Social - AICI
Anunt concurs pentru un post contractual de sofer profesionist - AICI
Anunt concurs ingrijitor batrani la domiciliu-AICI
Anunt concurs ingrijitor batrani la domiciliu-aici
Anunt concurs inspector de specialitate,gradul II in compartimentul proiecte-aici
Anunt rezultat final concurs FP SPCLEP Dangeni-aici
Anunt interviu - aici
Anunt proba scrisa-aici
Anunt selectie dosare -aici

Primăria comunei Dângeni, județul Botoșani, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent, Structura: Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Dângeni. Detalii anunț concurs, bibliografie, atribuții conform fisei postului


Concurs angajare 4 ingrijitori batrani la domiciliu si  o femeie de serviciu in cadrul proiectului ,,Sanatatea ta conteaza.Sa fim sanatosi impreuna ,, 


Concurs de angajare sofer si muncitor

PRIM??RIA COMUNEI DINGENI, JUDE?žUL BOTOÂ?ANI cu sediul în localitatea Dingeni , organizeaz??, în data de 28 octombrie 2016, ora 10,00 concurs pentru ocuparea cu contract individual de munc?? pe durat?? nedeterminat??, a unor posturi de :

-sofer

-muncitor

1. Perioad?? înscriere: 06.10 – 19.10.2016

2. Selec??ia dosarelor: 20.10 – 21.10.2016

3. Prob?? scris??: 28.10.2016 ora 10,00

4. Interviu: 01.11.2016 ora 10,00

Condi??ii de participare:

 

  1. Condi??ii generale :

Poate participa la concurs persoana care îndeplineÂ?te urm??toarele condi??ii:

a) are cet????enia român??, cet????enie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apar??inând Spa??iului Economic European Â?i domiciliul în România;

b) cunoaÂ?te limba român??, scris Â?i vorbit;

c) are vârsta minim?? reglementat?? de prevederile legale;

d) are capacitate deplin?? de exerci??iu;

e) are o stare de s??n??tate corespunz??toare postului pentru care candideaz??, atestat?? pe baza adeverin??ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit????ile sanitare abilitate;

f) îndeplineÂ?te condi??iile de studii Â?i, dup?? caz, de vechime sau alte condi??ii specifice potrivit cerin??elor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnat?? definitiv pentru s??vârÂ?irea unei infrac??iuni contra umanit????ii, contra statului ori contra autorit????ii, de serviciu sau în leg??tur?? cu serviciul, care împiedic?? înf??ptuirea justi??iei, de fals ori a unor fapte de corup??ie sau a unei infrac??iuni s??vârÂ?ite cu inten??ie, care ar face-o incompatibil?? cu exercitarea func??iei, cu excep??ia situa??iei în care a intervenit reabilitarea.

 

  1. Condi??ii specifice:

Studii pentru sofer si muncitor : scoala profesionala  dovedite cu diploma / adeverinta de absolvire;

Vechime in specialitate pentru sofer si muncitor  – un an ;

Pentru postul de  sofer : permis de conducere categoria B

Pentru postul de muncitor : certificat de calificare fochist centrala termica

 

 

DOSARELE  DE  CONCURS SE  DEPUN  LA  SECRETARUL COMUNEI DINGENI – TANASA ANA-MARIA , TEL 0760666637 , 0231571085

 

DOCUMENTE SOLICITATE CANDIDA?žILOR PENTRU ÎNTOCMIREA DOSARULUI DE CONCURS

 

Pentru înscrierea la concurs candida??ii vor prezenta un dosar de concurs care va con??ine urm??toarele documente:

1. Formularul de înscriere (se pune la dispozi??ie de c??tre organizatorul concursului);

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atest?? identitatea, potrivit legii, dup?? caz (ACTUL VA FI PREZENTAT Â?I ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFIC??RII CONFORMIT???žII COPIEI CU ACESTA);

3. copiile documentelor care s?? ateste nivelul studiilor Â?i ale altor acte care atest?? efectuarea unor specializ??ri, precum Â?i copiile documentelor care atest?? îndeplinirea condi??iilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institu??ia public?? (exemplu: permis de conducere, certificat  de calificare fochist centrala ,etc.) (ACTUL VA FI PREZENTAT Â?I ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFIC??RII CONFORMIT???žII COPIEI CU ACESTA);

4. carnetul de munc?? sau, dup?? caz, adeverin??ele care atest?? vechimea în munc??, în meserie Â?i/sau în specialitatea studiilor, în copie (ACTUL VA FI PREZENTAT Â?I ÎN ORIGINAL ÎN VEDEREA VERIFIC??RII CONFORMIT???žII COPIEI CU ACESTA);

5. cazierul judiciar sau o declara??ie pe propria r??spundere c?? nu are antecedente penale care s??-l fac?? incompatibil cu func??ia pentru care candideaz??;

6. adeverin???? medical?? care s?? ateste starea de s??n??tate corespunz??toare eliberat?? cu cel mult 6 luni anterior derul??rii concursului de c??tre medicul de familie al candidatului sau de c??tre unit????ile sanitare abilitate. Adeverin??a care atest?? starea de s??n??tate con??ine în clar num??rul, data, numele emitentului Â?i calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul S??n??t????ii;

7. copia certificatului de naÂ?tere

Copiile de pe acte se prezint?? împreun?? cu originalul documentelor sau copii legalizate, care se certific?? pentru conformitatea cu originalul de c??tre secretarul comisiei de concurs.

 

BIBLIOGRAFIA

  1. Legea 477 / 2004 privind Codul de conduitã a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
  2. Legea administratiei publice locale nr.215/2001 republicata , cu modificarile si completarile ulterioare
  3. Legea nr.53/2003 - Codul muncii , cu modificarile si completarile ulterioare  

PRIMAR ,

ROTUNDU CATALIN-GHEORGHE 


Concurs de angajare asistent medical comunitar debutant


Anunt  si Bibliografie pentru ocpuarea postului de referent, clasa a IIIa , grad profesional asistent - biroul 
agricol - aici

Anunt si Bibliografie pentru ocuparea postului de inspector, clasa I, grad profesiona asistent - biroul agricol - aici- 

Anunt si bibliografie pentru ocuparea postului de asistent medical comunitar debutant